Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym, na którego obszarze znajduje się siedziba jego kancelarii komorniczej, który przy wykonywaniu swych zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik Sądowy w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jest organem władzy publicznej.

 Zadania komornika reguluje w szczególności ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych, a ich zakres to:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

 Poza zadaniami określonymi powyżej Komornik, wykonuje również następujące czynności:

1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem prawa wierzyciela do wyboru komornika na obszarze Sądu Apelacyjnego.